Obchodní podmínky

obchodní společnosti STATIC Solution s.r.o. se sídlem Oldřichovice 923, 739 61 Třinec identifikační číslo: 242 28 303, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 190638, pro poskytování služeb prostřednictvím on-line portálu umístěného na internetové adrese www.estatika.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti STATIC Solution s.r.o. se sídlem Oldřichovice 923, 739 61 Třinec identifikační číslo: 242 28 303, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 190638 (dále jen „zhotovitel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) uzavírané mezi zhotovitelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetového portálu zhotovitele. Internetový portál je zhotovitelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.estatika.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní portálu“).
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu objednat dílo od zhotovitele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o dílo. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Smlouva o dílo a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o dílo lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. uzavření SMLOUVY O DÍLO
  1. Veškerá prezentace nabízených služeb umístěná ve webovém rozhraní portálu je informativního charakteru a zhotovitel není povinen uzavřít smlouvu o dílo ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní portálu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní portálu. Tímto ustanovením není omezena možnost zhotovitele uzavřít smlouvu o dílo za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Webové rozhraní portálu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním předmětu díla. Informace o nákladech spojených s dodáním předmětu díla uvedené ve webovém rozhraní portálu platí pouze v případech, kdy je předmět díla doručován v rámci území České republiky.
  4. Pro objednání předmětu díla vyplní objednatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní portálu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném díle,
   2. způsobu úhrady ceny předmětu díla, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného předmětu díla a
   3. informace o nákladech spojených s dodáním předmětu díla (dále společně jen jako „objednávka“).
  5. Před zasláním objednávky zhotoviteli je objednavateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednatel zhotoviteli kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou zhotovitelem považovány za správné. Zhotovitel po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí telefonicky nebo elektronickou poštou, a to na telefonní číslo nebo adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa objednavatele“).
  6. Zhotovitel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství předmětů díla, výše ceny předmětu díla, předpokládané náklady na dopravu) požádat objednavatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  7. Smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednavatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je zhotovitelem zasláno objednavateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednavatele.
  8. Objednavatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o dílo. Náklady vzniklé objednavateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednavatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 3. cena zboží a Platební podmínky
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti v provozovně zhotovitele na adrese nám. Oldřichovice 923, Třinec, 739 61;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném objednavatelem v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet zhotovitele č. 2765301349/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet zhotovitele“).
 1. Společně s cenou předmětu díla je objednavatel povinen zaplatit zhotoviteli také náklady spojené s dodáním díla ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou díla i náklady spojené s dodáním předmětu díla.
 2. Zhotovitel nepožaduje od objednavatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.1. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit cenu díla předem.
 3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena díla splatná při převzetí předmětu díla. V případě bezhotovostní platby je cena díla splatná do 3 dnů od uzavření smlouvy o dílo.
 4. V případě bezhotovostní platby je objednavatel povinen uhrazovat cenu díla společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek objednavatele uhradit cenu díla splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
 5. Zhotovitel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany objednavatele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6.), požadovat uhrazení celé ceny díla ještě před odesláním předmětu díla objednavateli.
 6. Případné slevy z ceny díla poskytnuté zhotovitelem objednavateli nelze vzájemně kombinovat.
 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví zhotovitel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o dílo objednavateli daňový doklad – fakturu. Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví zhotovitel objednavateli po uhrazení ceny díla a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednavatele.
 8. odstoupení od smlouvy o dílo

Objednavatel bere na vědomí, že předmětem smlouvy o dílo je zboží, které je upraveno podle přání objednatele ve smyslu § 1837 občanského zákoníku, a tudíž je vyloučeno právo objednavatele odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

 1. přeprava a dodání zboží
  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku objednavatele, nese objednavatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li zhotovitel podle smlouvy o dílo povinen dodat předmět díla na místo určené objednavatelem v objednávce, je objednavatel povinen převzít předmět díla při dodání.
  3. V případě, že je z důvodů na straně objednavatele nutno předmět díla doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je objednavatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním díla, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí díla od přepravce je objednavatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů předmětu díla a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí objednavatel zásilku od přepravce převzít.
  5. Další práva a povinnosti stran při přepravě díla mohou upravit zvláštní dodací podmínky zhotovitele, jsou-li zhotoviteli vydány.
 2. Práva z Vadného plnění
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2615 až 2619 občanského zákoníku).
  2. Zhotovitel odpovídá objednavateli, že dílo při převzetí nemá vady. Zejména zhotovitel odpovídá objednavateli, že v době, kdy objednavatel dílo převzal:
   1. má předmět díla vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které zhotovitel popsal nebo které objednavatel očekával s ohledem na povahu díla a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se předmět díla hodí k účelu, který pro jeho použití zhotovitel uvádí nebo ke kterému se předmět díla tohoto druhu obvykle používá,
   3. předmět díla vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností zhotovitele za vady může upravit reklamační řád zhotovitele.
 3. další práva a povinnosti smluvních stran
  1. Objednavatel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé ceny díla.
  2. Zhotovitel není ve vztahu k objednavateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím elektronické adresy info@estatika.cz. Informaci o vyřízení stížnosti objednavatele zašle zhotovitel na elektronickou adresu objednavatele.
  4. Zhotovitel je oprávněn ke zhotovení předmětu díla na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Objednavatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 4. ochrana osobních údajů
  1. Ochrana osobních údajů objednavatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Objednavatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Objednavatel souhlasí se zpracováním osobních údajů zhotovitelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o dílo a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o dílo.
  4. Objednavatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní portálu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů objednavatele může zhotovitel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících dílo nebudou osobní údaje zhotovitelem bez předchozího souhlasu objednavatele předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Objednavatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se objednavatel domníval, že zhotovitel nebo zpracovatel (čl. 8.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednavatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat zhotovitele nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2. požadovat, aby zhotovitel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  9. Požádá-li objednavatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zhotovitel povinen tuto informaci předat. Zhotovitel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 5. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
  1. Objednavatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem zhotovitele na elektronickou adresu objednavatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení zhotovitelem na elektronickou adresu objednavatele.
  2. Objednavatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je objednávka na webové stránce možné provést a závazky zhotovitele ze smlouvy o dílo plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednavatele, může objednavatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 6. Doručování

Objednavateli může být doručováno na elektronickou adresu objednavatele.

 1. závěrečná ustanovení
  1. Pokud vztah založený na smlouvě o dílo obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  3. Smlouva o dílo včetně obchodních podmínek je archivována zhotovitelem v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Kontaktní údaje zhotovitele: adresa pro doručování Oldřichovice 923, Třinec, 739 61, adresa elektronické pošty info@estatika.cz, telefon 777 100 472.

V Třinci dne 1. 10. 2019.