Statický posudek

Statický posudek, proč?

Proč potřebujete statický posudek? Plánujete rekonstrukci domu či bytu nebo připravujete jakoukoliv stavbu nebo stavební úpravu? V tom případě potřebujete statický posudek, případně statický výpočet. Předejdete tak neodbornému zásahu do statiky budovy a zabráníte tak případným škodám na zdraví nebo na majetku. Včasnou opravou tak můžete předejít havarijnímu stavu konstrukce. Tím lze ušetřit nemalé finanční prostředky.

Autorizovaný statik navrhne řešení, které neovlivní celkovou stabilitu stavby a navíc bude ekonomicky výhodné. Bez ohledu na to z jakého materiálu jsou nosné konstrukce zhotoveny (zdivo, dřevo, betonu, ocel i sklo). Statika staveb vyžaduje řadu zkušeností a je velmi náročnou a zodpovědnou disciplínou, kterou není vhodné podceňovat.

Poskytovatelem služby statický posudek bytového jádra a odborným garantem tohoto portálu je společnost STATIC Solution s.r.o.

Statický posudek, co to je?

Statický posudek je papírový dokument, který popisuje stávající stav objektu, hodnotí stav a bezpečnost konstrukce nebo její případné poruchy a vady. Z dostupných podkladů se stanoví příčina a navrhne řešení. V závěru se popisují navrhované změny a jejich vliv na statiku stavby. Přílohou bývá statický výpočet a fotodokumentace pořízená při prohlídce stavby nebo výkresy technické řešení. Pokud nelze jednoznačně příčinu poruchy nebo vady určit, přistoupí se většinou ke sledování (např. aplikace sádrových terčů, odběr vzorků, apod.) nebo se navrhne provizorní zajištění konstrukce.

Statický posudek, jak vypadá?

Přední strana statického posudku musí být opatřena kulatým razítkem autorizovaného statika, který posudek vypracoval. Otiskem autorizačního razítka se z dokumentu stává úřední listina. Ve statickém posudku musí být zohledněny veškeré vlivy a zatížení, které by mohlo na konstrukci působit a takovým účinkům bezpečně odolat. Je nutné uvažovat nejen stálé zatížení (vlastní tíhu, zemní tlak), nahodilé zatížení jako je užitné (provozní), klimatické (sněhem, větrem, teplotou), ale i mimořádné jako je zemětřesení nebo výbuch, apod.

Statický posudek, kdo ho vypracuje?

Statický posudek musí být vypracován autorizovaným statikem v oboru statika a dynamika staveb osobně nebo osobami pracujícími pod jeho vedením. Pojištění autorizované osoby je povinné ze zákona. Statický posudek je vždy opatřen otiskem kulatého razítka (ČKAIT) s vyznačeným oborem a vlastnoručním podpisem.

Statické posudky, mají být podle norem?

Námi vypracované statické posudky jsou vypracovány v souladu s platnými českými a evropskými normami (ČSN, ČSN-EN, EN).

Statický posudek, jaká je cena?

Kolik stojí statický posudek? Cena statického posudku záleží na jeho náročnosti. Běžný statický posudek stojí 14900,- Kč, my nabízíme statický posudek bytového jádra nebo skla za skvělou cenu již od 5900.- Kč včetně DPH. Cena je stanovena pro celou ČR (Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Liberec, Jihlava, Pardubice nebo Plzeň).

Chcete si objednat statický posudek ONLINE?Nabídka zde >>

Statický posudek, jaké podklady bude statik potřebovat?

 • projektovou dokumentaci (pokud možno aktuální),
 • znalosti o historii objektu (jaké byly provedeny přestavby, apod.)
 • zajistit přístup do objektu pro prohlídku stavby, stavebně technický průzkum (sondy do konstrukcí, diagnostika, odběr vzorků, apod.).

Statický posudek, kdy je potřeba?

Statický posudek zpracováváme zejména pro případy, kdy to vyžaduje příslušný stavební úřad. Zde uvádíme nejčastější příklady, kdy je potřeba statický posudek:

 • změna užívání stavby nebo její části (např. přeměna půdy na obytné podkoroví nebo změna kanceláře na sklady, zateplení krovu, apod.),
 • zhodnocení stávajícího stavu nosné konstrukce budovy s ohledem na uvažovanou rekonstrukci (stavební úpravy, nástavba, přestavba),
 • úpravy dispozice (bourání příčky, bourání otvoru v nosné zdi pro dveře nebo okno, apod.),
 • zásah do stropní konstrukce (např. otvor pro výtah, prostup pro VZT, apod.),
 • zhodnocení stávajícího stavu objektu před koupí domu / bytu (kontrola statiky),
 • při vzniku poruch (trhliny v nosných zdech i v příčkách, stropech),
 • nadměrné deformace (např. okna nebo dveře nelze dobře otevřít, nebo dochází k poruchám na skleněných výplních),
 • zhodnocení u poškozených staveb v havarijním stavu, zda je nutno konstrukci zbourat (návrh demolice) nebo lze objekt rekonstruovat,
 • dodatečné přitížení nosných konstrukcí (umístění nového zařízení, např. vzduchotechnické jednotky, zřízení skladu, apod.),
 • rekonstrukce koupelny, resp. bytového jádra, v panelovém domě,
 • rekonstrukce bytu.

Oslovte předem zkušeného statika, který je za každé rozhodnutí odpovědný na rozdíl od některých stavebních řemeslníků a také pojištěný proti případné škodě.